Kırşehir Express Gazetesi

Yurt yapımında “yürütmeyi durdurma” kararı

Yurt yapımında “yürütmeyi durdurma” kararı
14 Aralık 2021 - 10:04

Kırşehir kamuoyu Hükümet Konağı’nın yurda çevrilmesi kararını Yozgat İdare Mahkemesi’nden dönmesini konuşuyor

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  (TMMOB)  Ankara Şubesi’nin Kırşehir’de Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan, ancak daha sonra yurt yapılmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmesi kararının ardından Yozgat İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiği haberinin ardından Kırşehir kamuoyu ve siyasi kulislerinde iptal kararı verileceği tahmin edilen bir durumda, siyasi manevra ile mi tekrar Hükümet Konağı yapılacağı açıklamasının yapılıp yapılmadığı tartışılıyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Kırşehir Merkez Hükümet Konağı hakkında 23.06.2021 tarih ve 07/1489 sayılı başvurunun zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin; Kırşehir Merkez Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın öğrenci yurdu inşaatı olarak devam ettiği, bu inşaatın öğrenci yurdu yapılması, şehircilik ve planlama tekniklerine aykırı olduğu, Kırşehir Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 5435 ada 2 parselde bulunan bu alan Resmi Kurum Alanı olarak gözüktüğü, Üniversite Kampüs Yerleşkesi içinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarının kapasitesi henüz doldurulamamışken şehir merkezinde bulunan bu inşaatın öğrenci yurdu yapılmasının kamu yararına aykırı olduğu, imar planında “resmi kurum alanı” fonksiyonunda bulunan alanda öğrenci yurdu yapılması ve düzenlendiyse yurt ruhsatı olarak düzenlenmiş olması imar mevzuatına aykırı olduğu, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.
Davanın süresinde açılmadığı, davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı, Kırşehir Belediye Başkanlığına yapı ruhsatı verilmesi için müracaat edildiği ancak taşınmazın mevcut uygulama imar planında resmi kurum alanı olduğu bu sebeple öğrenci yurdu yapılamayacağı gerekçesiyle müracaatın reddedildiği, taşınmaza ait Avan projelerde; zemin katta Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve idari bürolar, atölyeler, kütüphane ve konferans salonu,1. Katta Yurt Müdürlüğü İdari Büroları, Kitap kafe, Yemekhane; diğer katlarda ise 300 kişilik öğrenci yurdu odalarının yer aldıgı,1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin h fıkrası uyarınca yapı ruhsatının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verildiği, yapılacak binanın bulunduğu taşınmazın imar planındaki mevcut durumuna uygun projelendirildiğinden imar planına aykırılık bulunmadığı, taşınmazın Merkez Hükümet Konağı Binası olarak inşaatı tamamlanmış olması halinde trafik yoğunluğunun yaşanacağı, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Yurt Binası olarak inşa edilen yapının kullanımında öğrencilerin çoğunluğunun toplu tasıma aracıyla ve ya yaya olarak ulaşım sağlanacağından trafik yoğunluğu probleminin önüne geçileceği belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunuldu.
Yozgat İdare Mahkemesi’nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü ve şu karar verildi:
Dava, davacı oda tarafından, Kırşehir Merkez Hükümet Konağı hakkında 23.06.2021 tarih ve 07/1489 sayılı başvurunun zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Görev” başlıklı 97. maddesinin (h) fıkrasında, “ Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek,” hükmü yer almaktadır.
“3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Yapı Ruhsatiyesi” başlıklı 21’inci maddesinde; “Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26’ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (….) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.” hükmü düzenlenmiştir.
(…) Dava dosyasının incelenmesinden; davaya konu Kırşehir ili, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi,5435 ada, 2 parsel numaralı 5.833,51 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz ilgili Kanunlar ve Milli Emlak Genel Tebliğlerince İçişleri Bakanlığına Merkez Hükümet Konağı yapılmak üzere tahsis edildiği, 3.05.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucu bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiği, Gençlik ve Spor Bakanlığının 05.11.2020 tarih ve 478 sayılı Bakanlık Oluru ile yatırım programına alınan “Kırşehir 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı” kapsamında ruhsata esas Mimari Avan Projeleri, güncel yönetmelikler çerçevesinde incelenerek Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce onaylandığı, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 07.04.2021 tarih ve 361690 sayılı yazı ile Kırşehir Belediye Başkanlığına yapı ruhsatı verilmesi için müracaat ettiği, Kırşehir Belediyesi tarafından 20.04.2021 tarih ve 13570 sayılı yazı ile taşınmazın mevcut uygulama imar planında ayrıldığı amacın Resmi Kurum Alanı olduğu bu sebeple öğrenci yurdu yapılamayacağı gerekçesiyle müracaatın reddedildiği, 05.05.2021 tarih ve 456920 sayılı yazıyla taşınmaza ait avan projelerde; zemin katta gençlik merkezi müdürlüğü ve idari bürolar, atölyeler, kütüphane (kitap kafe) ve konferans Salonu,1. Katta Yurt Müdürlüğü İdari Büroları, kitap kafe, yemekhane; diğer katlarda ise 300 kişilik öğrenci yurdu odalarının yer aldığı bildirilerek 3194 sayılı Kanuna göre ilgili yapı ruhsatının Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilmesinin istenildiği, Kırşehir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.05.2021 tarih ve 456920 sayılı yazıyla Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ruhsat verilmesi için müracaat edilmesi üzerine Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Kırşehir Belediye Başkanlığına 07.05.2021 tarih ve 927395 sayılı yazı yazılarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 5. maddesi ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 4. maddesindeki tanımlar yorumlandığında ve Avan proje incelendiğinde söz konusu inşaatın resmi kurum olarak tanımlandığı bu sebeple ruhsat verilmesi, verilmiyorsa on beş gün içerisinde gerekçenin açıklanmasının talep edildiği, anılan Belediye Başkanlığı’nca 20.05.2021 tarih ve 15048 sayılı yazısı ile işlemi gerçekleştiremediklerini bildirmeleri üzerine Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapı ruhsatı verildiği, davacı tarafından Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 23.06.2021 tarih ve 07/1489 sayılı dilekçe ile Kırşehir Merkez Hükümet Konağı inşaatının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildiği ve 300 yataklı öğrenci yurdu olarak projelendirildiği öğrenildiğinden bahisle söz konusu inşaatın bulunduğu parselin imar planında resmi kurum alanı olarak ayrıldığı halde imar plan değişikliği yapılmaksızın yurt binası olarak ruhsat işlemi tesis edildiği bu ruhsat işleminin iptal edilmesi ve projesine uygun olarak inşaatın devam ettirilmesi yönünde müracaatta bulunulduğu, davacının bu başvurusunun zımnen reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Uyuşmazlıkta, dava konusu ruhsat için Kırşehir Belediye Başkanlığına başvuru yapıldığı, ruhsat başvurusuna ilişkin olarak imar planı değişikliği yapılması halinde ruhsat verileceğinin belirtildiği, davalı idarenin bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve yetki devri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak ruhsat talebinde bulunulduğu, anılan idarece ruhsatın verildiğinin
görüldüğü, ruhsat verme konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yetkisi bulunduğu açık ise de, ruhsatın yürürlükteki imar planına uygun olarak verilmesi gerektiğinden bağlı yetkisinin bulunduğu, dava konusu taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, “Resmi Kurum Alanı” kullanım kararında kaldığının görüldüğü, dava konusu alanda yapılan “yurt” inşasının ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde verilen tanım temelinde “Sosyal Tesis Alanı” olarak yer aldığı, her ne kadar davalı idarece resmi idari birimlerinde yer aldığı belirtilerek resmi kurum alanı olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de, ruhsat işleminde inşaatın “yurt” olarak belirtildiği, Avan projedeki idari birimlerin sosyal tesislerin devamı niteliğinde olduğu, söz konusu taşınmazın kullanım alanının imar planı değişikliği ile sağlanılabileceği, davalı idarece imar planı değişikliğine ilişkin Belediyeye başvurusunun olmadığı buna ilaveten doğrudan ruhsat verilmesi talebinde bulunulduğu, asıl ruhsat verme yetkisi bulunan Belediye tarafından imar planı değişikliği sonrasında ruhsat verilebileceğinin belirtilmesi karsısında Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu açıklamaya rağmen plan değişikliği yapılmadan doğrudan ruhsat vermesinin mümkün olamayacağı, bu haliyle ruhsat işleminin resmi kurum alanı olarak gözüken yerin sosyal tesis alanı fonksiyonu seklinde kullanılmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olacağı ve yapılan işlemin kamusal bir kullanım için bile olsa ayrıcalık yaratacağı değerlendirilmektedir. Bu durumda, Kırşehir ili, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi,5435 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza yurt yapılmasına ilişkin Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27/05/2021 günlü, 001 sayılı işlemle verilen yapı ruhsatının, mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kullanım kararına uygun olarak düzenlenmediği, söz konusu inşaatın bulunduğu parselin imar planında resmi kurum alanı olarak ayrıldığı halde imar plan değişikliği yapılmaksızın yurt binası olarak ruhsat işlemi tesis edildiği dikkate alındığında, yurt inşaatı için verilen yapı ruhsatı işleminin iptal edilmesi ve projesine uygun şekilde Yeni Hükümet Konağı Binası inşaatının devam ettirilmesi yönünde davacı tarafından yapılan başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.  Öte yandan, davacının başvuru dilekçesinde yer alan Merkez Hükümet Konağı’nın projesine uygun olarak tamamlanması talebinin zımnen reddedilmesi kısmında, 2577 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre idari işlem niteliğinde yargı kararı verilmesi mümkün olmadığından davacının bu istemi yönünden yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle; davacının Kırşehir ili, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi,5435 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza yurt yapılmasına ilişkin Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27/05/2021 günlü, 001 sayılı işlemle verilen yapı ruhsatının iptali isteminin zımnen reddi kısmı yönünden hukuka açıkça aykırılık bulunduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, davacının Merkez Hükümet Konağı’nın projesine uygun olarak tamamlanması talebinin zımnen reddi yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 07/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
Kırşehir’de yapımına Merkez Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın öğrenci yurdu inşaatı olarak devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik Kırşehir kamuoyunun baskısı sonucu kaldırılmış ve inşaatın tekrar mutabık kalındığı şekliyle Hükumet Konağı olarak devam edeceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Ak Parti İl Başkanı Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirilen 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Kırşehir kamuoyunun beklentisini ve şehirde başlatılan inşaat alanındaki sorunu anlattığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili bakanlara talimat verdini ve Hükümet Konağı yapımına devam edileceğini duyurmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.